These terms and conditions apply to all agreements between Made’s Powerweekend Foundation (the organization) and visitors to its events. Upon entering the location of the Made’s Powerweekend, you agree to the following terms. To make it a fun weekend for everyone, we adhere to the following rules. Furthermore, it remains for us to wish you all an unforgettable weekend.

 1. The organization may refuse access or remove persons from the location of the event in the event of misconduct or violation of these terms and conditions.
 2. Our events do not have a minimum age unless otherwise stated. Visitors must be able to identify themselves at all times with a valid identification. Visitors under the age of 12 are only allowed under the supervision of an adult.
 3. No alcoholic beverages are served to persons under the age of 18.
 4. It is not permitted to make image and/or sound recordings of the Made’s Power Weekend public without the prior written permission of the NTTO and the Made’s Powerweekend.
 5. Visitors can be searched prior to and during the event. Those who do not submit to this may be denied access.
 6. Smoking is NOT legally allowed in buildings and tents. This is only allowed in the open air or in the smoking area(s) present on site. Visitors who do not adhere to this will be addressed by our staff and risk being removed from the venue of the event.
 7. Made’s Powerweekend has a zero-tolerance policy on drugs. If drugs are found in a visitor, they will be taken immediately and the organization can decide to deny the visitor access to the site or, if the visitor is already inside, remove it from the site. In the case of possessing large amounts of drugs and/or suspicions/detering of deals, the visitor will be handed over to the police.
 8. It is NOT possible to leave the event location in the meantime. Once outside, a new ticket must be purchased to regain access to the event. Visitors who are in possession of a combi ticket at a multi-day event can of course enter on all days of the event in question.
 9. Visitors are obliged to comply with regulations and/or instructions of the organization and its employees
 10. Entering the event site and attending it is entirely at the visitor’s own risk.
 11. The organization is not liable for any damage or injury caused to visitors and/or visitors’ goods.
 12. It is forbidden to bring the following things to the event site: professional photo, film and other (sound and/or image) recording equipment, noiter, perfume, drugs, glassware, fireworks, (fire) weapons and other dangerous objects. When possessing legally prohibited items such as fireworks or weapons, the visitor will be handed over to the police.
 13. For security, camera surveillance may be present during the event. If necessary (in case of calamities or disturbances) the images will be made available to the police and/or justice.
 14. During the event, recordings can be made by the organizer and its partners. Upon entry, all visitors tacitly give permission to the organization to reproduce, make public and/or exploit these video footage and photo recordings.
 15. It is prohibited to resell, offer for sale or provide tickets for events of the Organizer to third parties, without prior consent of the Organizer.
 16. Any form of advertising prior to, during and after the event in and around the venue is not permitted without the consent of the organization.
 17. Parking on the areas indicated by the organization is at your own risk. The organization is not responsible for any damage. Cars parked elsewhere can be towed away.
 18. The jobs and the Parc-Ferme are prohibited access for unauthorized persons.
 19. It is not allowed to bring your own drink to the competition area. Non-alcoholic drinks may be taken to the campsite, for your own use only.
 20. Drinks purchased at the campsite may not be taken to the competition area.
 21. The re-provision of drinks and/or food is not permitted without written permission from the organization.
 22. Amplified music installations are not allowed. Only portable bluetooth speakers with a maximum power of 60watt.
 23. You can produce sound from 07:00 to 01:00. Once you are warned by security. This is followed by seizure of the sound source. You can pick it up after the weekend on presentation of your ID.
 24. Open fires are prohibited, with the exception of the use of a barbecue.
 25. Motor vehicles, with the exception of motorhomes with a maximum length of 7 metres, are not allowed on the campsite.
 26. Portable aggregates up to 7.5 kVA are allowed at the campsite. However, the distance between the aggregate, your neighbors’ tent and your tent must be at least 3 meters.
 27. Tents, caravans, trailers and motorhomes are allowed. Any different place to stay is not allowed.
 28. In situations where these conditions do not provide for, the organization decides.

Last modified: May 23, 2023

Op de camping zijn 2 mogelijke plaatsen beschikbaar: Een campingplaats voor Caravans, Campers, Vouwwagens en Grote tenten (8+ personen) en een tentenveld voor de kleinere tenten.

WELKE TICKETS HEB JE NODIG?

Campingplaats: Een gezamelijke campingplaats ticket voor een plek van 7×5 meter + voor iedere persoon een campingkaart, deze geeft je ook toegang tot het festivalterrein.

Tentenveld: Op het tentenveld heb je alleen een campingkaart nodig, deze kaart bied je ook toegang tot het festivalterrein. Op het tentenveld krijgt niemand een vaste plaats of beschikbaar aantal vierkante meters, iedereen schuift lekker aan!

VOORBEELD 1

Ik kom samen met 3 vrienden en wij slapen in een caravan, welke tickets heb ik nodig?

 • 4x campingkaart
 • 1x campingplaats
 • 1x autokaart

VOORBEELD 2

Ik kom samen met 3 vrienden en wij slapen in een tent, welke tickets heb ik nodig?

 • 4x campingkaart
 • 1x autokaart (optioneel!)

Kom je eventueel met een auto en wil je gebruik maken van de parkeerplaats nabij de camping dan heb je een extra Autokaart nodig, je kunt er ook voor kiezen om je auto gratis op de parkeerplaats te zetten bij de hoofdentree.

LET OP: Campingkaarten en campingplaatsen kunnen ALLEEN via internet in de voorverkoop worden gekocht. Tijdens het weekend is het dus niet meer mogelijk om zonder in het bezit te zijn van de juiste kaarten, toegang tot het campingterrein te krijgen. (VOL = VOL).

Huishoudelijk Reglement

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Stichting Made’s Powerweekend (de organisatie) en bezoekers van haar evenementen. Bij het betreden van de locatie van het Made’s Powerweekend ga je akkoord met de volgende voorwaarden. Om het voor iedereen een leuk weekend te maken, houden we ons aan de volgende regels. Verder rest ons jullie allemaal een onvergetelijk weekend toe te wensen. 

 1. De organisatie kan personen bij wangedrag c.q. het overtreden van deze voorwaarden de toegang weigeren of verwijderen van de locatie van het evenement.
 2. Voor onze evenementen geldt geen minimumleeftijd, tenzij anders vermeld. Bezoekers moeten zich te allen tijde kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Bezoekers onder de 12 jaar worden alleen onder begeleiding van volwassene toegelaten.
 3. Aan personen onder de 18 jaar worden geen alcoholische dranken geschonken.
 4. Het is niet toegestaan om beeld- en/of geluidsopnamen van het Made’s Powerweekend openbaar te maken zonder vooraf schriftelijke toestemming van de NTTO en het Made’s Powerweekend.
 5. Bezoekers kunnen voorafgaand en tijdens het evenement worden gefouilleerd. Degene die zich hieraan niet onderwerpt, kan de toegang worden geweigerd.
 6. Roken is wettelijk NIET toegestaan in gebouwen en tenten. Dit mag alleen in de open lucht of in de daarvoor op locatie aanwezige rookruimte(s). Bezoekers die zich hier niet aan houden zullen door onze medewerkers worden aangesproken en riskeren verwijderd te worden van de locatie van het evenement.
 7. Made’s Powerweekend voert een zerotolerance beleid op het gebied van drugs. Indien er drugs worden aangetroffen bij een bezoeker zullen deze direct worden ingenomen en kan de organisatie besluiten de bezoeker de toegang tot het terrein te weigeren dan wel, als de bezoeker al binnen is, van het terrein te verwijderen. In het geval van het in bezit hebben van grote hoeveelheden drugs en/of vermoedens/constatering van dealen zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.
 8. Het is NIET mogelijk om tussentijds de locatie van het evenement te verlaten. Eenmaal buiten moet een nieuw ticket worden aangeschaft om weer toegang te krijgen tot het evenement. Bezoekers die in het bezit zijn van een combiticket bij een meerdaags evenement kunnen hiermee uiteraard wel op alle dagen van het betreffende evenement binnenkomen.
 9. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en haar medewerkers
 10. Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 11. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade c.q. letsel ontstaan aan bezoekers en/of goederen van bezoekers.
 12. Het is verboden de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het evenement: professionele foto, film- en andere (geluids- en/of beeld-) opnameapparatuur, lachgas, parfum, drugs, glaswerk, vuurwerk, (vuur-)wapens en andere gevaarlijke voorwerpen. Bij het in bezit hebben van wettelijk verboden zaken zoals vuurwerk of wapens zal de bezoeker worden overgedragen aan de politie.
 13. Tijdens het evenement kan er vanuit veiligheidsoverwegingen camerabewaking aanwezig zijn. Indien nodig (in geval van calamiteiten of ongeregeldheden) zullen de beelden beschikbaar worden gesteld aan de politie en/of justitie.
 14. Tijdens het evenement kunnen opnames gemaakt worden door de organisator en haar partners. Alle bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze videobeelden en foto-opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.
 15. Het is verboden tickets voor evenementen van de organisator aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken, zonder voorafgaande toestemming van organisator.
 16. Elke vorm van reclame maken voorafgaand, tijdens en na afloop van het evenement in en om de locatie is zonder toestemming van de organisatie niet toegestaan.
 17. Parkeren op de door de organisatie aangegeven terreinen is op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele schade. Auto’s die elders worden geparkeerd, kunnen worden weggesleept.
 18. De banen en het Parc-Ferme zijn verboden toegang voor onbevoegden.
 19. Het is niet toegestaan eigen drank mee te nemen naar het wedstrijdterrein. Non-alcoholische dranken mogen wel meegenomen worden op de camping, alleen voor eigen gebruik.
 20. Aangekochte dranken op de camping mogen niet meegenomen worden naar het wedstrijdterrein.
 21. Weder verstrekking van dranken en of food is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.
 22. Versterkte muziekinstallaties zijn niet toegestaan. Enkel draagbare bluetooth speakers met een maximaal vermogen van 60watt.
 23. Van 07:00 tot 01:00 uur mag je geluid produceren. Je wordt eenmaal gewaarschuwd door de beveiliging. Hierna volgt inbeslagname van de geluidsbron. Deze kun je op vertoon van je legitimatiebewijs ophalen na het weekend.
 24. Open vuren zijn verboden, uitgezonderd is het gebruik van een barbecue.
 25. Gemotoriseerde voortuigen, met uitzondering van campers met een maximale lengte van 7 meter, zijn niet toegestaan op het campingterrein.
 26. Draagbare aggregaten tot maximaal 7,5 kVA zijn toegestaan op de camping. Wel dient de afstand tussen de aggregaat, de tent van je buren en jouw tent minimaal 3 meter te zijn.
 27. Tenten, caravans, vouwwagens en campers zijn toegestaan. Iedere afwijkende overnachtingsplek is niet toegestaan.
 28. In situaties waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie.

Laatst gewijzigd: 23 mei 2023